Địa chỉ: Chợ Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh    0868614468   
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TIÊN ĐIỀN Địa chỉ : Chợ Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
HOTLINE: 0868614468
Tư vấn trực tiếp
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TIÊN ĐIỀN
Trang chủ » Văn bản pháp luật »
Văn bản pháp luật
Luật 01/2016/QH14 Về đấu giá tài sản
Luật 01/2016/QH14 Về đấu giá tài sản
Xem tiếp
Luật đấu giá 2016
Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.
Xem tiếp
TT 41.2018.TT-BTC về nguyên tắc xử lý tài chính khi cổ phần hóa DNNN
Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn 09 nguyên tắc xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN):
Xem tiếp
Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản
ăn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Xem tiếp
Luật quản lý , sử dụng tài sản công
Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.
Xem tiếp
Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa Thông tư 45/2017/TT-BTC về thù lao đấu giá tài sản
Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa Thông tư 45/2017/TT-BTC về thù lao đấu giá tài sản
Xem tiếp
Nghị định 61/2017/NĐ-CP thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu
Nghị định 61/2017/NĐ-CP thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu
Xem tiếp
Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản
Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản
Xem tiếp
Nghị định 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nghị định 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Xem tiếp
Thông tư 335/2016/TT-BTC mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản
Thông tư 335/2016/TT-BTC mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản
Xem tiếp
Nghị định 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án
Nghị định 164/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án
Xem tiếp
1
X
Thiết kế website bởi BMC
0868614468